Page 102 - PİLSAN KATALOG 2020
P. 102

SPOR & AKTİVİTE                                                   SPOR & AKTİVİTE                                 MAGIC BASKETBOL VE
      MAGIC BASKETBOL SETİ (AYAKLI)             FUTBOL KALESİ
      Kod: 03-394                      Kod: 03-392
                  W x L x H                       W x L x H
          W x L x H    11x42x36 cm             W x L x H    11x42x36 cm
         42x42x117 cm   43x68x37,5 cm            70x80x122 cm   43x68x37,5 cm
         1 Adet Kutu    0,017 m³              1 Adet Kutu    0,017 m³
          6’lı Koli     0,110 m³              6’lı Koli    0,110 m³                             -103-
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107